ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รู้ทันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทำอย่างไรให้ถูกต้อง”

758
28.07.58

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “รู้ทันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทำอย่างไรให้ถูกต้อง”

ในวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม Winter ชั้น ๑ โรงแรมกราเซียร์ ขอนแก่น

               ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในประเภทงานวรรณกรรม โดยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์จึงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ ต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เช่น การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ประเภทดังกล่าวอย่างชัดเจน การละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไม่อาจมองข้ามได้ อีกทั้ง ยังมีการบัญญัติกฎหมายใหม่ในปี ๒๕๕๘ สำหรับการคุ้มครองผลงานลิขสิทธิ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมอีกด้วย

               กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รู้ทันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทำอย่างไรให้ถูกต้อง” ในวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Winter ชั้น ๑ โรงแรม กราเซียร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตัวสำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ในการปกป้องคุ้มครองลิขสิทธิ์เมื่อสร้างสรรค์งานเสร็จ และเมื่อพบว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ และยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ (Case Study) ที่น่าสนใจ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจซอฟต์แวร์ ให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักศึกษาที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาตามเอกสารแนบท้าย มายังกรมฯ ได้ ภายในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘


ดาวน์โหลด   แบบตอบรับ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8272958

กรมทรัพย์สินทางปัญญา