การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับส่งออกไปอาเซียนและจีน ครั้งที่ 3 "กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์"

89
18.03.58

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับส่งออกไปอาเซียนและจีน ครั้งที่ 3 “กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ส่งออกของไทย ที่ส่งสินค้า และ/หรือบริการออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย โดยการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดที่ส่งออก ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาไทยที่ถูกละเมิดในต่างประเทศ ซึ่งกรมฯ เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าการลงทุนด้านสินค้าไลฟ์สไตล์ ร่วมบรรยาย ทั้งนี้ กรมฯ จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ท่าน จาก 50 บริษัท ดังมีกำหนดการปรากฏตาม

  ดังมีกำหนดการ    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดาวน์โหลดกำหนดการ

                           สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดาวน์โหลดใบสมัคร

       

              กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่า การฝึกอบรมข้างต้นจะเป็นประโยชน์กับท่าน จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมสมัคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 1 ท่าน ซึ่งกรมฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร พร้อมทั้งจัดรถรับ-ส่ง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยสามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ ส่งใบสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ในเวลา 15.00 น. ทั้งนี้ กรมฯ จะโทรแจ้งรายชื่อที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสมัคร

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6018287

กรมทรัพย์สินทางปัญญา