ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับส่งออกไปอาเซียนและจีน “กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม”

373
09.03.58

 ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับส่งออกไปอาเซียนและจีน “กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม”ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ส่งออกของไทยที่ส่งสินค้า และ/หรือบริการออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย โดยการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดที่ส่งออก ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาไทยที่ถูกละเมิดในต่างประเทศ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ส่งออกของไทย ทั้งนี้ กรมฯ จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าการลงทุนด้านสินค้าสุขภาพและความงามร่วมบรรยาย

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5825265

กรมทรัพย์สินทางปัญญา