สมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 10

1580
05.04.58

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 21 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

------------------------------

 

รายละเอียดการสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)  รุ่นที่ 10

 

 

 

1. การรับสมัคร

 

1.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  WWW.ipthailand.go.th   หรือ  สมัครด้วยตนเอง

 

     ณ กลุ่มพัฒนาความรู้ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

 

1.2 เอกสารประกอบการยื่นสมัคร                               

 

      (1) ใบสมัคร  พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน

 

      (2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังรูปทุกใบ)

 

               (3) สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ              (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 2 ฉบับ 

 

               (5) หนังสือรับรองให้เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตรจากต้นสังกัด

 

                

 

2. การลงทะเบียน

 

         2.1  ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร (ตามข้อ 1.2)

 

                 (1) ชำระเต็มจำนวน ท่านละ 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

                (2) มัดจำชำระเงินสำรองที่นั่งเข้ารับการอบรมท่านละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ที่เหลือ   

 

           จำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ่ายเงินให้ครบถ้วนก่อนเริ่มอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน

 

          2.2  ชำระเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย  เงินกองทุนสวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ธนาคารกรุงไทย

 

       สาขากระทรวงพาณิชย์  บัญชีออมทรัพย์เลขที่  385-0-00159-8 หรือโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ของ

 

       ธนาคาร พร้อมยืนยันหลักฐานการโอนเงิน

 2.3  ส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินมาที่โทรสาร  0-2547-4311 , 0-2547-4709   กลุ่มพัฒนาความรู้   

       สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

 

3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

             นางสาวมนัสนันท์  ภัครัฐนันท์  และนางสาวสุปราณี  อะหะ  โทร 0-2547-4664 กลุ่มพัฒนาความรู้   

             สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  ชั้น 4  กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

ดาวน์โหลด    ใบสมัคร

                   กำหนดการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5840549

กรมทรัพย์สินทางปัญญา