DIP-NEWS
DIP-NEWS
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นคำขอ คำร้อง หรือเอกสารต่างๆ สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นคำขอ คำร้อง หรือเอกสารต่างๆ สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2564
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ 10 มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) ส่งเสริมนักวิจัยและผู้ประกอบการ เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ 10 มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) ส่งเสริมนักวิจัยและผู้ประกอบการ เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การยื่นคำขอ คำร้อง หรือเอกสารต่างๆ สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การยื่นคำขอ คำร้อง หรือเอกสารต่างๆ สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
การให้บริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)
การให้บริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)
เฮลโล คิตตี้ เกลียดการละเมิลิขสิทธิ์ Hello Kitty
เฮลโล คิตตี้ เกลียดการละเมิลิขสิทธิ์ Hello Kitty
โปรดเคารพลิขสิทธิ์ Hello Kitty
โปรดเคารพลิขสิทธิ์ Hello Kitty
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนพลเรือนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนพลเรือนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักสูตรทุนฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น เดือนกรกฎาคม – กันยายนปี 2564
หลักสูตรทุนฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น เดือนกรกฎาคม – กันยายนปี 2564
กรมทรัพย์สินทางปัญญาฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก 2021 ยุค New Normal ดัน SMEs ไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญาฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก 2021 ยุค New Normal ดัน SMEs ไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปฏิรูปบริการจดเครื่องหมายการค้าเปิดเฟสแรก “จดทะเบียน-ต่ออายุเครื่องหมายการค้า Fast Track” เอื้อผู้ประกอบการใช้ประโยชน์เครื่องหมายการค้าได้เร็วขึ้น
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปฏิรูปบริการจดเครื่องหมายการค้าเปิดเฟสแรก “จดทะเบียน-ต่ออายุเครื่องหมายการค้า Fast Track” เอื้อผู้ประกอบการใช้ประโยชน์เครื่องหมายการค้าได้เร็วขึ้น
การขยายระยะเวลาการส่งเอกสารและการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
การขยายระยะเวลาการส่งเอกสารและการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง มาครการการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง มาครการการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดเสวนาในหัวข้อ "ตีแตก IP พลิก SMEs สู่ตลาดโลก"
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดเสวนาในหัวข้อ "ตีแตก IP พลิก SMEs สู่ตลาดโลก"
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
การพิจารณาคำขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน (Fast Track)
การพิจารณาคำขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน (Fast Track)
การแจ้งผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกแบบเร่งด่วน (First Action Fast Track)
การแจ้งผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกแบบเร่งด่วน (First Action Fast Track)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนพลเรือนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนพลเรือนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรรูปแบบใหม่
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรรูปแบบใหม่
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือสำหรับประชาชน
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือสำหรับประชาชน
แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) ฉบับสมบูรณ์
แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) ฉบับสมบูรณ์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
กรมทรัพย์สินทางปัญญาตอบข้อสงสัยตามข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ ประเด็น “ผ้ายันต์รูปหลวงพ่อคูณ”
กรมทรัพย์สินทางปัญญาตอบข้อสงสัยตามข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ ประเด็น “ผ้ายันต์รูปหลวงพ่อคูณ”
กรมทรัพย์สินทางปัญญาปลื้ม สหรัฐฯ เผย ไม่พบย่านการค้าละเมิดในไทย
กรมทรัพย์สินทางปัญญาปลื้ม สหรัฐฯ เผย ไม่พบย่านการค้าละเมิดในไทย
“วุฒิไกร” ปลื้มระบบ “ระงับข้อพิพาทออนไลน์” ช่วยลดขั้นตอนไกล่เกลี่ย จากเดือนครึ่ง เหลือ 2 วัน
“วุฒิไกร” ปลื้มระบบ “ระงับข้อพิพาทออนไลน์” ช่วยลดขั้นตอนไกล่เกลี่ย จากเดือนครึ่ง เหลือ 2 วัน
“วุฒิไกร” เคลียร์ชัด! กรณี Noor Khan Enterprise ยื่นจดเครื่องหมายการค้าในมาเลเซีย ไม่กระทบสิทธิการใช้ชื่อเมนู “เสือร้องไห้” ของไทย
“วุฒิไกร” เคลียร์ชัด! กรณี Noor Khan Enterprise ยื่นจดเครื่องหมายการค้าในมาเลเซีย ไม่กระทบสิทธิการใช้ชื่อเมนู “เสือร้องไห้” ของไทย