กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พิธีมอบรางวัล Thailand Zocial Awards 2017
พิธีมอบรางวัล Thailand Zocial Awards 2017
การประชุมและศึกษาดูสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของเวียดนาม
การประชุมและศึกษาดูสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของเวียดนาม
การประชุม เรื่อง เป้าหมายการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ตลาดที่มีชื่อเสียง
การประชุม เรื่อง เป้าหมายการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ตลาดที่มีชื่อเสียง
กิจกรรม "ทำบุญประจำเดือนเกิด" ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
กิจกรรม "ทำบุญประจำเดือนเกิด" ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 ฉบับ ระหว่าง 19 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 ฉบับ ระหว่าง 19 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช) จำนวน 1 ฉบับ ระหว่างวันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช) จำนวน 1 ฉบับ ระหว่างวันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2560
การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 14
การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 14
พิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2017)
พิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2017)
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2017”
แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2017”
รับสมัครผู้ประกอบการ GI เข้าร่วมโครงการถึงวันที่ 15 พ.ค. 2560
รับสมัครผู้ประกอบการ GI เข้าร่วมโครงการถึงวันที่ 15 พ.ค. 2560
งาน GI Market 2017 “ยกทัพสินค้า GI ทั่วไทย ยกระดับความภาคภูมิใจอัตลักษณ์ชุมชน”
งาน GI Market 2017 “ยกทัพสินค้า GI ทั่วไทย ยกระดับความภาคภูมิใจอัตลักษณ์ชุมชน”
สหรัฐฯ คงสถานะไทยเป็นประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (PWL) แต่มีโอกาสทบทวนสถานะให้ดีขึ้นในปีนี้
สหรัฐฯ คงสถานะไทยเป็นประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (PWL) แต่มีโอกาสทบทวนสถานะให้ดีขึ้นในปีนี้
รับสมัครเข้าร่วมโครงการ ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2560
รับสมัครเข้าร่วมโครงการ ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2560
การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
GI Market 2017 ยกทัพสินค้า GI ทั่วไทย ยกระดับความภาคภูมิใจอัตลักษณ์ชุมชน
GI Market 2017 ยกทัพสินค้า GI ทั่วไทย ยกระดับความภาคภูมิใจอัตลักษณ์ชุมชน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
งานเปิดตัวมุมจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หรือ “GI Corner”
งานเปิดตัวมุมจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หรือ “GI Corner”
ขอเชิญอบรมเรื่อง “สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางนวัตกรรม 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการสร้างนวัตกรรมด้วยข้อมูลสิทธิบัตร
ขอเชิญอบรมเรื่อง “สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางนวัตกรรม 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการสร้างนวัตกรรมด้วยข้อมูลสิทธิบัตร
การเสวนา "นวัตกรรมตอบโจทย์สังคมสูงวัย"
การเสวนา "นวัตกรรมตอบโจทย์สังคมสูงวัย"
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงประเด็นการใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาจดทะเบียนสิทธิบัตรล่าช้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงประเด็นการใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาจดทะเบียนสิทธิบัตรล่าช้า
การประชุม เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกลางระดับชาติ ด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resourees: GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge:TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional Cultural Expressions:TCEs)
การประชุม เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกลางระดับชาติ ด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resourees: GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge:TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional Cultural Expressions:TCEs)
สัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค 4.0 : สถานการณ์และทางแก้”
สัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค 4.0 : สถานการณ์และทางแก้”
ลงพื้นที่ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ณ จังหวัดกระบี่
ลงพื้นที่ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ณ จังหวัดกระบี่
เสวนา “กระดาษตาย ! ออนไลน์มา ? ภาค 2”
เสวนา “กระดาษตาย ! ออนไลน์มา ? ภาค 2”
ประชุมไทย-สหภาพยุโรป ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Thailand - EU IPR Dialogue) ครั้งที่ 5
ประชุมไทย-สหภาพยุโรป ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Thailand - EU IPR Dialogue) ครั้งที่ 5
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560
สัมมนา เรื่อง “15 ปี : ประสบการณ์และความท้าทายในการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา”
สัมมนา เรื่อง “15 ปี : ประสบการณ์และความท้าทายในการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา”
ทป. จับมือ MPA จัดเสวนา “Fair Use in the Digital Age” เผยแพร่ความรู้ข้อยกเว้นด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
ทป. จับมือ MPA จัดเสวนา “Fair Use in the Digital Age” เผยแพร่ความรู้ข้อยกเว้นด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”