กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
GI Market 2017 ยกทัพสินค้า GI ทั่วไทย ยกระดับความภาคภูมิใจอัตลักษณ์ชุมชน
GI Market 2017 ยกทัพสินค้า GI ทั่วไทย ยกระดับความภาคภูมิใจอัตลักษณ์ชุมชน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
งานเปิดตัวมุมจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หรือ “GI Corner”
งานเปิดตัวมุมจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หรือ “GI Corner”
ขอเชิญอบรมเรื่อง “สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางนวัตกรรม 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการสร้างนวัตกรรมด้วยข้อมูลสิทธิบัตร
ขอเชิญอบรมเรื่อง “สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางนวัตกรรม 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการสร้างนวัตกรรมด้วยข้อมูลสิทธิบัตร
การเสวนา "นวัตกรรมตอบโจทย์สังคมสูงวัย"
การเสวนา "นวัตกรรมตอบโจทย์สังคมสูงวัย"
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงประเด็นการใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาจดทะเบียนสิทธิบัตรล่าช้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงประเด็นการใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาจดทะเบียนสิทธิบัตรล่าช้า
การประชุม เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกลางระดับชาติ ด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resourees: GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge:TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional Cultural Expressions:TCEs)
การประชุม เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกลางระดับชาติ ด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resourees: GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge:TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional Cultural Expressions:TCEs)
สัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค 4.0 : สถานการณ์และทางแก้”
สัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค 4.0 : สถานการณ์และทางแก้”
ลงพื้นที่ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ณ จังหวัดกระบี่
ลงพื้นที่ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ณ จังหวัดกระบี่
เสวนา “กระดาษตาย ! ออนไลน์มา ? ภาค 2”
เสวนา “กระดาษตาย ! ออนไลน์มา ? ภาค 2”
ประชุมไทย-สหภาพยุโรป ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Thailand - EU IPR Dialogue) ครั้งที่ 5
ประชุมไทย-สหภาพยุโรป ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Thailand - EU IPR Dialogue) ครั้งที่ 5
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560
สัมมนา เรื่อง “15 ปี : ประสบการณ์และความท้าทายในการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา”
สัมมนา เรื่อง “15 ปี : ประสบการณ์และความท้าทายในการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา”
ทป. จับมือ MPA จัดเสวนา “Fair Use in the Digital Age” เผยแพร่ความรู้ข้อยกเว้นด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
ทป. จับมือ MPA จัดเสวนา “Fair Use in the Digital Age” เผยแพร่ความรู้ข้อยกเว้นด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”
ขอเชิญเเสดงความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ.....เเละคำประกาศ(Declarations) ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
ขอเชิญเเสดงความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ.....เเละคำประกาศ(Declarations) ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
ขอเชิญคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมสัมนา ""WIPO - WTO colloquium for Intellectual Property Teachers"
ขอเชิญคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมสัมนา ""WIPO - WTO colloquium for Intellectual Property Teachers"
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (MPA
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (MPA
การสัมมนา เรื่อง Internet Anti – Piracy Training
การสัมมนา เรื่อง Internet Anti – Piracy Training
การสัมมนา "50 ปี อาเซียนกับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ"
การสัมมนา "50 ปี อาเซียนกับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ"
พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง “กระดาษตาย ! ออนไลน์มา ?”
งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง “กระดาษตาย ! ออนไลน์มา ?”
พิธีแถลงข่าวเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)
พิธีแถลงข่าวเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)
การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการประชุม WIPO IGC ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการประชุม WIPO IGC ครั้งที่ 1/2560
การฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่” รุ่นที่ 2
การฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่” รุ่นที่ 2
ขอเชิญร่วมการสัมนาหัวข้อ "MADRID SYSTEM กลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ"
ขอเชิญร่วมการสัมนาหัวข้อ "MADRID SYSTEM กลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ"
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ ระดับสูงมาก จากนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2559
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ ระดับสูงมาก จากนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2559
แถลงข่าวผลการจับกุมรองเท้ากีฬาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ลักลอบหนีภาษี
แถลงข่าวผลการจับกุมรองเท้ากีฬาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ลักลอบหนีภาษี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือมหาวิทยาลัย 7 เเห่งจัดตั้งหน่วยบริการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือมหาวิทยาลัย 7 เเห่งจัดตั้งหน่วยบริการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร
การงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้