ทุนรัฐบาลจีนเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

1257
04.03.65

 

    
   
  
 

                                                                                             

CNIPADIP

                                                                                                                                   

ทุนรัฐบาลจีนเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลทั่วไป:

เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ณมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และกฎหมายจงหนาน (Zhongnan University of Economics and Law) หรือ มหาวิทยาลัย
ถงจี้ (Tongji University)ในประเทศจีนเป็นเวลา 2 ปี โดยปีที่ 1 จะมีการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัย
ที่ประเทศจีน (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
Covid-19อาจพิจารณาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในประเทศไทยแทน) และปีที่ 2 จะเป็นการเรียนการสอนที่ประเทศไทย โดยผู้เรียนจะต้องจัดทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) และสอบป้องกัน (Oral Defense) ผ่านระบบออนไลน์

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน:

1. อายุต่ำกว่า 40 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

3. มีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า 2 ปี และประสงค์ที่จะทำงาน
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

4. มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

    4.1 มีคะแนนผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติ TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

คะแนน

TOEFL-pbt

550  หรือมากกว่า

TOEFL-ibt

80 หรือมากกว่า

IELTS

6 หรือมากกว่า

    

    4.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

    4.3 เคยศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
(8-12 เดือน) หรือเคยทำงานในประเทศดังกล่าว อย่างน้อย 1 ปี (ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา)

ข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ที่

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YBAxFc5U3JxRy_WehGyJgdKQhLoo0tL8
หรือ Qr Code แนบท้ายเอกสารนี้

กำหนดวันยื่นเอกสารการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สิน
ทางปัญญา ชั้น 5 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา โทรศัพท์ 084-918-0203, 02-547-4653หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pattarapong.pumalee@gmail.com


QR PR

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9744372

กรมทรัพย์สินทางปัญญา