กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายความลับทางการค้าฉบับใหม่

2405
26.02.58

         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง) ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดความผิดสำหรับการทำซ้ำในโรงภาพยนตร์ กำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ) และร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งต่อมาร่างพระราชบัญญัติ 3 ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนที่ 6 ก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว ดังนี้
 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (การกำหนดความผิดสำหรับการทำซ้ำในโรงภาพยนตร์ กำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งมึผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6018442

กรมทรัพย์สินทางปัญญา