กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้า 3 มาตรการหลัก สร้างความรู้ รณรงค์สร้างจิตสำนึก ประสานการป้องปราม สร้างเกราะคุ้มกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

756
05.02.58

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับนโยบายมาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะตระหนักดีว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์ ผู้ประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการใน 3 มาตรการหลัก ควบคู่กัน คือ การสร้างความเข้าใจในความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา การรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดปริมาณการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับการเสริมสร้างความรู้ในความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินภารกิจทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ เช่น การสัมมนาเรื่องลิขสิทธิ์ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลในแวดวงการศึกษา การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ครูและนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้ การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง”ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” ให้กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ
 
          ด้านการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้วางรากฐานให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่เข้าไปมีส่วนในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างค่านิยมในการใช้สินค้าที่เป็นของแท้มากขึ้น แม้ว่าวิธีการดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลากว่าจะเห็นผลแต่เป็นการเกราะป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ต้นทาง โดยกิจกรรมที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการ เช่น การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการเคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักเรียน นักศึกษา และการรณรงค์ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านสื่อออนไลน์ “โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง”
 
          ทั้งนี้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมโครซอฟ์ท ประเทศไทย จำกัด จัดงาน “รับรู้ และเข้าใจการละเมิดลิขสิทธิ์ในไทยไม่ใช่เรื่องเล่นๆ” เพื่อให้สื่อมวลชน คนรุ่นใหม่ และประชาชน ได้รับรู้ถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และร่วมมือกันในการแก้ปัญหา ประการสุดท้าย คือ การประสานการป้องปรามการละเมิด แม้ว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีอำนาจในการจับกุมผู้กระทำผิด  แต่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานและบูรณการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6027266

กรมทรัพย์สินทางปัญญา