กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดแผนงานเชิงรุก เร่งรัดงานค้าง คาดต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ลดเวลาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จาก 20 เดือน เหลือ 9 เดือน เทียบเท่ามาตรฐานสากล

653
13.02.58

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา นำทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ระบบการคุ้มครองตามกฎหมาย และสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
          
          กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการ ขจัดงานค้างสะสมทั้งในส่วนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรออกแบบ ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก โดยในส่วนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีจำนวนคำขอค้างสะสม ณ ปลายเดือนตุลาคม 2557 ประมาณ 40,000 คำขอ ปัจจุบันก็ได้ดำเนินการตรวจสอบและสั่งการแล้วส่งผลให้สามารถขจัดงานค้างสะสมในส่วนนี้ได้แล้ว ปัญหาที่ผ่านมาเกิดจากข้อจำกัดของจำนวนบุคลากรที่เป็นนายทะเบียน และผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีเพียง 20 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่เข้ามาก็ได้มีการปรับการทำงานภายใน โดยให้เจ้าหน้าที่จากส่วนอื่นมาช่วยชั่วคราวและปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวง เพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรในส่วนนี้ที่มีความจำเป็นมากอย่างถาวร   รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการรับคำขอ (e-filing) และจัดเก็บข้อมูล เพื่อรองรับการบริการงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีผู้มายื่นคำขอใหม่ ประมาณเดือนละ 4,000 คำขอ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาคาดว่า ในต้นเดือนพฤษภาคม 2558 จะสามารถลดระยะเวลาการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับ คำขอที่มีเอกสารครบถ้วน และไม่มีผู้คัดค้านหรือต้องแก้ไขให้ได้ภายใน 9 เดือน จากที่เคยใช้เวลานานกว่า 20 เดือน ซึ่งเป็นเวลาที่หลายประเทศดำเนินการอยู่ เช่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ยื่นคำขอควรจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เช่น กรณีเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีการอ่านแปลเป็นภาษาไทย รายการสินค้าจะต้องถูกต้องตามการแบ่งจำพวกสินค้าและบริการ และจะต้องระบุเป็นอย่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้นายทะเบียนไม่ต้องสั่งแก้ไข และหากเข้าหลักเกณฑ์ที่สามารถจดทะเบียนได้ก็จะประกาศโฆษณาใช้เวลา 90 วัน และหากไม่มีผู้ใดคัดค้านก็จะสามารถส่งให้ชำระค่าธรรมเนียม และออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาปัญหาส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีคำขอไม่สมบูรณ์ก็ต้องแก้ไขเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความล่าช้าเสียเวลาแก้ไข
          
          นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้า เป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการได้มากที่สุด และเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น และสามารถแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้ ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันสมัย และลดเวลาในการจดทะเบียน โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการให้บริการจดทะเบียนให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5993715

กรมทรัพย์สินทางปัญญา