รับฟังความคิดเห็นภายนอก (ตัวแทนสิทธิบัตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) เรื่อง ร่างคู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ฉบับปรับปรุง) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 27 กันยายน 2560

4837
12.09.60

          เชิญผู้ประดิษฐ์ ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตัวแทนสิทธิบัตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข่อง รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างคู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร (ฉบับปรับปรุง) ประจำปี 2560 เพื่อรวบรวมความเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาใช้เพื่อการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ก่อนการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

โดนท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2560

อ่านร่างคู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ฉบับปรับปรุง) ประจำปี 2560

 1. ตารางสรุปสาระสำคัญการแก้ไข
 2. สารบัญ หมวด 1 ส่วน 1
 3. หมวด 1 ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเบื้องต้น  2560
 4. สารบัญ หมวด 1 ส่วน 2
 5. หมวด 1 ส่วนที่ 2 การตรวจค้น 2560
 6. สารบัญ หมวด 1 ส่วน 3
 7. หมวด 1 ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการประดิษฐ์
 8. สารบัญ หมวด 2
 9. หมวด 2 การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์  2555
 10. สารบัญ หมวด 3 ส่วน 1
 11. หมวด 3 ส่วนที่ 1 การตตรวจสอบเบื้องต้นอนุสิทธิบัตร 30 สค 60
 12. สารบัญ หมวด 3 ส่วน 2
 13. หมวด 3 ส่วนที่ 2 การตรวจสอบการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตร 1
 14. สารบัญ หมวด 3 ส่วน 3
 15. หมวด 3 ส่วนที่ 3 การตรวจค้นอนุสิทธิบัตร
 16. สารบัญ หมวด 4
 17. หมวด 4 การตรวจสอบคำขอระหว่างประเทศ final
 18. สารบัญ หมวด 5
 19. หมวด 5 การตรวจสอบคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ด้านเคมี และเภสัชภัณฑ์ แก้หน้า
 20. สารบัญ หมวด 6
 21. หมวด 6 การตรวจสอบคำขอ computer 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่ Click

ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือส่งเอกสารได้ที่

กองสิทธิบัตร ชั้น 10 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Email: THPATENTGUIDE2017@GMAIL.COM 

โทร. 025474716 (คุณปันจะ,คุณอันชัญ), 025474717 (คุณสายฤดี), 025475010 (คุณณัฐพล), 025475012 (คุณนนทพจน์)

 

หมายเหตุ ส่วนที่เน้นข้อความในร่างเอกสารคู่มือฯ เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากคู่มือเดิม ฉบับปี 2555 ซึ่งจะนำออกในฉบับจริงรวมทั้งส่วนที่ตัดออก (ขีดเส้นกลางข้อความ)

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 1911265

กรมทรัพย์สินทางปัญญา