ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทําการลบหรือเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 53/3 (2)

125
13.11.57

ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของขอมูลการบริหารสิทธิที่จะทําการลบหรือเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 53/3 (2) และลักษณะของงานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทําการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา 53/3 (3) พ.ศ. ....
                    
          ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ยกร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทํา การลบหรือเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 53/3 (2) และลักษณะของงานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทําการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา 53/3 (3)  พ.ศ. ....  ขึ้นใหม่ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
***คลิกที่นี่ เพื่อเข้้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ***
 
หมายเหตุ     1. กรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558  
                   2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สํานักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 02-547-5191

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5825070

กรมทรัพย์สินทางปัญญา