การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

1011
02.06.63