แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - เครื่องหมายการค้าภายในประเทศ

118598
23.09.59

 

วิธีการ Download ไฟล์เพื่อกรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์ม

1. ให้ท่านกดที่ปุ่มลูกศรลง (Download) ที่อยู่บนหน้าจอตามภาพ Picture

2. เมื่อบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Readerเพื่อกรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์ม

 

หมายเหตุ

** แบบ ก.17 (หนังสือสัญญาโอน) และแบบ ก.18 (หนังสือมอบอำนาจ) เป็นแบบแนะนำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอ **

1. กรณี กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบคำขอ กรุณาดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด **

2. กรณี กรอกข้อมูล พิมพ์แบบคำขอและหากต้องการบันทึกแบบคำขอเป็นไฟล์ เพื่อจัดเก็บแนะนำให้ใช้

Adobe Acrobat Professional (License)

หรือ Foxit Reader (Free ware)

3. กรณี ต้องการใช้ Font TH Saraban PSK คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด **

 

แบบฟอร์ม เครื่องหมายการค้า (ฉบับใหม่ ประกาศใช้วันที่ 3 กรกฎาคม 2560) ดาวน์โหลด**

คำแนะนำการกรอกแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดาวน์โหลด**

 
ลำดับ รายการ 
แบบ ก.11  
 ใบต่อแนบท้ายคำขอ
แบบ ก.11   ใบต่อแนบท้ายคำขอ
 100 หน้า
แบบ ก.11  
 ใบต่อแนบท้ายคำขอ
ภาพเครื่องหมาย
แบบ ก.11  
 ใบต่อแนบท้ายคำขอ
ตัวอย่าง
1ก.01คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมPdf Icon

Pdf Icon

Pdf Icon

Pdf Icon  Pdf Icon

        ตัวอย่าง

Pdf Icon
2ก.02- คำคัดค้านการขอจดทะเบียนตาม
- คำโต้แย้ง
Pdf IconDoc Icon   
3ก.03

คำอุทธรณ์

ก) อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 27 หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา 37

ข) อุทธรณ์ตามมาตราอื่น

Pdf IconDoc Icon   
4ก.04

- คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในคำขอที่ยื่นจดทะเบียน

- คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว

Pdf IconPdf IconPdf Icon Pdf Icon
5ก.05

- คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ

- คำขอจดทะเบียนต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ

Pdf IconPdf IconPdf Icon Pdf Icon
6ก.06

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน

Pdf IconPdf IconPdf IconPdf IconPdf Icon
7ก.07

คำขอต่ออายุการจดทะเบียน

- เครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมายบริการ

- เครื่องหมายรับรอง

- เครื่องหมายร่วม

Pdf IconPdf IconPdf Icon Pdf Icon
8ก.08

คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน

- เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

- สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
Pdf IconPdf IconPdf Icon Pdf Icon
10ก.10คำขอถือสิทธิวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรกหรือวันที่นำสินค้าที่ใช้เครื่องหมายออกแสดงในงานแสดง สินค้าระหว่างประเทศเป็นวันยื่นคำขอในราชอาณาจักรตามมาตรา 28 หรือมาตรา 28 ทวิPdf IconPdf Icon  Pdf Icon
12ก.12หนังสือแสดงการปฏิเสธPdf IconPdf Icon  Pdf Icon
14ก.14หนังสือแจ้งฟ้องคดีต่อศาล คำพิพากษาและผลคดีPdf IconPdf Icon  Pdf Icon
15ก.15

หนังสือชี้แจงการถูกร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน

- เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

- สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ

Pdf IconDoc Icon   
17ก.17หนังสือสัญญาโอนPdf IconPdf Icon  Pdf Icon
18ก.18หนังสือมอบอำนาจDoc IconDoc Icon   
19ก.19หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานPdf IconPdf Icon  Pdf Icon
20ก.20หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงPdf IconDoc Icon   

 

 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 979865

กรมทรัพย์สินทางปัญญา