แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - เครื่องหมายการค้าภายในประเทศ

85425
23.09.59

 

ลำดับ รายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1ก.01คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมPdf IconDoc Icon 
2ก.02- คำคัดค้านการขอจดทะเบียนตาม
- คำโต้แย้ง
Pdf IconDoc Icon 
3ก.03

คำอุทธรณ์

ก) อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 27 หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา 37

ข) อุทธรณ์ตามมาตราอื่น

Pdf IconDoc Icon 
4ก.04

- คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในคำขอที่ยื่นจดทะเบียน

- คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว

Pdf IconDoc Icon 
5ก.05

- คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ

- คำขอจดทะเบียนต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ

Pdf IconDoc Icon 
6ก.06

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน

Pdf IconDoc Icon 
7ก.07

คำขอต่ออายุการจดทะเบียน

- เครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมายบริการ

- เครื่องหมายรับรอง

- เครื่องหมายร่วม

Pdf IconDoc Icon 
8ก.08

คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน

- เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

- สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
Pdf IconDoc Icon 
9ก.09
- คำขอตรวจดูทะเบียนหรือสารบบ
- คำขอคัดสำเนาเอกสาร
- คำขอให้รับรองสำเนาเอกสารและรายการจดทะเบียน
- คำขอใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
Pdf IconDoc Icon 
10ก.10คำขอถือสิทธิวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรกหรือวันที่นำสินค้าที่ใช้เครื่องหมายออกแสดงในงานแสดง สินค้าระหว่างประเทศเป็นวันยื่นคำขอในราชอาณาจักรตามมาตรา 28 หรือมาตรา 28 ทวิPdf IconDoc Icon 
11ก.11ใบต่อแนบท้ายคำขอPdf IconDoc Icon 
12ก.12หนังสือแสดงการปฏิเสธPdf IconDoc Icon 
13ก.13หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายชุด ยกเลิก 
14ก.14หนังสือแจ้งฟ้องคดีต่อศาล คำพิพากษาและผลคดีPdf IconDoc Icon 
15ก.15

หนังสือชี้แจงการถูกร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน

- เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

- สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ

Pdf IconDoc Icon 
16ก.16บัตรหมาย ยกเลิก 
17ก.17หนังสือสัญญาโอนPdf IconDoc Icon 
18ก.18หนังสือมอบอำนาจPdf IconDoc Icon 
19ก.19หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานPdf IconDoc Icon 
20ก.20หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงPdf IconDoc Icon 

หมายเหตุ

แบบ ก.17 (หนังสือสัญญาโอน) และแบบ ก.18 (หนังสือมอบอำนาจ) เป็นแบบแนะนำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอ

** กรณีไม่สามารถพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยได้ กรุณาดาวน์โหลด acrobat reader คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด **

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 822445

กรมทรัพย์สินทางปัญญา