ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นคำขอ กรณีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

11411
08.06.63

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8048816

กรมทรัพย์สินทางปัญญา