การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี

18424
23.09.59

 

ลำดับรายการ PDF DOC ตัวอย่าง 
1หนังสือมอบอำนาจ Pdf IconDoc Icon 
2หนังสือรับรองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์   Sample Icon
3หนังสือหลักฐานแสดงการเป็นผู้รับโอนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์   Sample Icon
4ใบแนบหลักฐานประกอบการแจ้ง Pdf IconDoc Icon 
5แบบ ซีดี 01 แบบการแจ้ง  Pdf IconDoc Icon 
6แบบ ซีดี 01/1 แจ้งการจะทำการผลิต  Pdf IconDoc Icon 
7แบบ ซีดี 01/2 แจ้งการย้ายสถานที่ผลิต  Pdf IconDoc Icon 
8แบบ ซีดี 01/3 แจ้งการได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องจักร  Pdf IconDoc Icon 
9แบบ ซีดี 01/4 แจ้งการจำหน่าย จ่าย โอน เครื่องจักร  Pdf IconDoc Icon 
10แบบ ซีดี 01/5 แจ้งการได้มา หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติก  Pdf IconDoc Icon 
11แบบ ซีดี 02 แบบการแจ้งสำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์  Pdf IconDoc Icon 
12แบบ ซีดี 03 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการ  Pdf IconDoc Icon 
13แบบ ซีดี 04 ใบรับแจ้งสำหรับผู้จะทำการผลิตตามกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี  Pdf IconDoc Icon 
14แบบ ซีดี 05 ใบรับแจ้งสำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี  Pdf IconDoc Icon 
15แบบ ซีดี 06 แบบการจัดทำบัญชีแสดงจำนวน ปริมาณการผลิต การขาย การจำหน่าย และการมีไว้ในการครอบครอง  Pdf IconDoc Icon 
16ตัวอย่าง 1 หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้รับโอนลิขสิทธิ์ (ภาพยนตร์-โสตทัศนวัสดุ)    Sample Icon
17ตัวอย่าง 2 หนังสือรับรองการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์ (ซอฟต์แวร์-เกม)    Sample Icon
18ตัวอย่าง 3 หนังสือรับรองการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์ (ดนตรีกรรม-สิ่งบันทึกเสียง)    Sample Icon
19ตัวอย่าง 4 หนังสือรับรองการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์ (สิ่งบันทึกเสียง-โสตทัศนวัสดุ)    Sample Icon
20ตัวอย่าง 5 หนังสือรับรองการเป็นผุ้ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์ (ภาพยนตร์-โสตทัศนวัสดุ)    Sample Icon
21ตัวอย่าง 6 หนังสือรับรองการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์ (โสตทัศนวัสดุ-บันทึกการแสดง-สื่อการสอน)    Sample Icon
22ตัวอย่าง 7 หนังสือรับรองการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์ (ดนตรีกรรม-สิ่งบันทึกเสียง-โสตทัศนวัสดุ)    Sample Icon

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9554925

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา