ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอรับบำเหน็จพิเศษ คำขอค้นสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือเลิกข้อถือสิทธิบางข้อ คำขอรับใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ลงวันที่ 27 กันยายน 2542)

4890
26.07.59

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8048912

กรมทรัพย์สินทางปัญญา