• กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำมาตรการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รองรับการบังคับใช้ PDPA

 • การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกระทำที่มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ตามมาตรา 53/5 (1) ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

 • ระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ Patent e-Filing รูปแบบใหม่

 • เปิดบริการหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 • โครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (Target Patent Fast-Track)

 • ประกาศยกเล้นค่าปรับ
 • การระงับข้อพิพาทออนไลน์

 • ประกาศ ระเบียบ แนวทาง กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • มาตรการความช่วยเหลือผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

 • วัฒนธรรมองค์กรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

DIP

Hot Issue

DIP

NEWS

DIP

Copyright

Infographic

  Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

  563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

  Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

  Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

  จำนวนผู้ชม : 9731233

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา