• งานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

 • หนังสือแนวทางคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีนสำหรับผู้ประกอบการ

 • สิทธิบัตรออกแบบที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน

 • บริการด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Patent e-Service)

 • การระงับข้อพิพาทออนไลน์

 • การให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญา IP IDE Center

 • ประกาศ ระเบียบ แนวทาง กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • มาตรการความช่วยเหลือผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

 • วัฒนธรรมองค์กรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

DIP

Hot Issue

DIP

NEWS

DIP

Copyright

Gallery

  +

  Infographic

   4StepTM

   Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

   563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

   Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

   Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

   จำนวนผู้ชม : 8793951

   กรมทรัพย์สินทางปัญญา