• กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำมาตรการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รองรับการบังคับใช้ PDPA

 • การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกระทำที่มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ตามมาตรา 53/5 (1) ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

 • ระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ Patent e-Filing รูปแบบใหม่

 • เปิดบริการหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 • โครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (Target Patent Fast-Track)

 • ประกาศยกเล้นค่าปรับ
 • การระงับข้อพิพาทออนไลน์

 • ประกาศ ระเบียบ แนวทาง กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • มาตรการความช่วยเหลือผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

 • วัฒนธรรมองค์กรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

DIP

Hot Issue

DIP

NEWS

DIP

Copyright

Infographic

   

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

  เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
  รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

  W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

  จำนวนผู้ชม : 9730779

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา