สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตัวเเทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13

15018
23.12.59

      สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตัวเเทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13 ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ipthailand.go.th  และส่ง e-mail มาที่ patentagent.dip@gmail.com  สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 หมายเหตุ : ผู้ร่วมอบรมต้องมีระยะเวลาการเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด (ภาคทฤษฏีไม่น้อยกว่า 66 ชั่วโมง เเละภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 103 ชั่วโมง )  เเละต้องมีคะเเนนสอบประเมินผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการอบรม เเละได้รับใบประกาศนียบัตร
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวมนัสนันท์ ภัครัฐนันท์ เเละนางสาวสุปราณี อะหะ โทรศัพท์ 0 2547 6040)
 
 Patent  13 1

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9731243

กรมทรัพย์สินทางปัญญา