DESIGN PATENT

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

บริการจดทะเบียน สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (e-filing)
Patent Agent ตัวแทนสิทธิบัตร
ขั้นตอนระยะเวลาและ ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ตัวอย่างหนังสือสำคัญ การจดทะเบียน
กระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียน
แบบฟอร์ม และตัวอย่างเอกสาร
วีดีโอแนะนำการกรอก แบบฟอร์ม
ตัวอย่างการกรอก แบบฟอร์มและเอกสาร
ค่าธรรมเนียม
กฎหมาย
สถิติ
ประกาศโฆษณา
ช่องทางการให้บริการ
DESIGN PATENT
ความรู้ด้านสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ PRODUCT DESIGN ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างภายนอกของแบบผลิตภัณฑ์หรือสีของแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิมหรือองค์ประกอบของลวดลาย แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ (1)แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว (2)แบบผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยภาพ สาระสำคัญไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันยื่นคำขอฯ (3)แบบผลิตภัณฑ์ที่ประกาศโฆษณามาก่อนวันยื่นคำขอฯ (4)แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับ (1)-(3)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 3210

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10267725

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา