เกี่ยวกับกรม

 


อธิบดี

 

 

01 Mr.Vuttikrai

     นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
     Mr.Vuttikrai Leewiraphan
     อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
     Director General

     E-mail : vuttikrai.l@ipthailand.go.th
     โทรศัพท์/Tel : 02-547-4646

 


รองอธิบดี

04 Ms.Jittima

นางสาวจิตติมา ศรีถาพร
Ms.Jittima Srithaporn

รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : jittima.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4644

 

03 Ms.Kanitha

นางสาวกนิษฐา กังสวนิช
Ms.Kanitha Kungsawanich

รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : kanitha.k@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4642

     

Kittiwat

นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์
Ms.Kittiwat Patchimnan
รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : kittiwat.p@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4658

 


ผู้อำนวยการ

011 Mr.Wirote

นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข
Mr.Wirote Chongkolwanichsuk

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Promotion and Development Office
E-mail : wirote.c@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4640

     

010 Ms.Savalee

นางสาวสวลี บุญชู
Ms.Savalee Boonchoo

ผู้อำนวยการกองเครื่องหมายการค้า
Director of Trademark Office
E-mail : savalee.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4701

 

06 Mr.Suwatchai

นายสุวัจชัย บุญอารี
Mr.Suwatchai Boon-Aree

ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตร
Director of Patent Office
E-mail : suwatchai.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4710

09 Ms.Tassanai

นางสาวทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์
Ms.Tassanai Lerksantivong

ผู้อำนวยการกองลิขสิทธิ์
Director of Copyright Office
E-mail : tassanai.l@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4630

     

08 Mrs.Vaowdao

นางแววดาว ดำรงผล
Mrs.Vaowdao Damrongphol

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
Director of Legal Affairs Office
E-mail : vaowdao.d@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4670

 

012 Ms.Kemasiri

นางสาวเขมะศิริ นิชชากร
Ms.Kemasiri Nitchakorn

ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Rights Enforcement Affairs Office
E-mail : kemasiri.n@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4701

014 Ms.Nisachol

นางสาวนิศาชล ศศานนท์
Ms.Nisachol Sasanon

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication Technology Center
E-mail : nisachol.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5022

 

Null

- ว่าง -

เลขานุการกรม
Secretary of the Department
E-mail : nutchanika.j@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4690

     

018 Mrs. Prapaporn

นางประภาภรณ์ คัมภิรานนท์
Mrs. Prapaporn Khumpiranont
ผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Director of Geographical Indications Office
E-mail : prapaporn.k@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4678

Navarat

นางสาวนวรัตน์ ตันกมลาสน์
Ms.Navarat Tankamalas
ผู้อำนวยการกองพัฒนาความร่วมมือ
ทรัพย์สินทางปัญญา
Director of International Affairs Office
E-mail : navarat.t@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4641

     

Null

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
Director of Industrial Design Office
E-mail : 
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5055


ผู้เชี่ยวชาญ

015 Ms.Sulaksana

นางสาวสุลักษณา สุนทรวิภาต
Ms.Sulaksana Soontornwipat

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร
Patent Expert
E-mail : sulaksana.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-6006

     

016 Mr.Sudkhet
นายสุดเขต บริบูรณ์ศรี

Mr.Sudkhet Boriboonsri
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
Copyright Expert
E-mail : sudkhet.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5025

     

013 Mr.Sirapat

นายศิรพัทธ์ วัชราภัย
Mr.Sirapat Vajraphai

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
International Intellectual Property Expert
E-mail : sirapat.v@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4650

Taksaorn

นางสาวทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์
Ms.Taksaorn Somboonsub

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
Legal Expert
E-mail : taksaorn.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5015

     

05 Ms.Nutchanika

นางสาวณัฐชนิกา จิตต์ณรงค์
Ms. Nutchanika Jittnarong

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม
Industrial Property Expert
E-mail : nutchanika.j@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4690

 

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
Mr.Vuttikrai Leewiraphan
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Director General
E-mail : vuttikrai.l@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4646

รองอธิบดี
04 Ms.Jittima
นางสาวจิตติมา ศรีถาพร
Ms.Jittima Srithaporn
รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : jittima.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4644
03 Ms.Kanitha
นางสาวกนิษฐา กังสวนิช
Ms.Kanitha Kungsawanich
รองอธิบดี
Deputy Director General
E-mail : kanitha.k@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4642
Kittiwat
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์
Mr.Kittiwat Patchimnan
รองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Deputy Director General
E-mail : kittiwat.p@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4658

ผู้อำนวยการ
011 Mr.Wirote
นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข
Mr.Wirote Chongkolwanichsuk
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Promotion and Development Office
E-mail : wirote.c@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4640
010 Ms.Savalee
นางสาวสวลี บุญชู
Ms.Savalee Boonchoo
ผู้อำนวยการกองเครื่องหมายการค้า
Director of Trademark Office
E-mail : savalee.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4680
06 Mr.Suwatchai
นายสุวัจชัย บุญอารี
Mr.Suwatchai Boon-Aree
ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตร
Director of Patent Office
E-mail : suwatchai.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4710
09 Ms.Tassanai
นางสาวทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์
Ms.Tassanai Lerksantivong
ผู้อำนวยการกองลิขสิทธิ์
Director of Copyright Office
E-mail : tassanai.l@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4630
08 Mrs.Vaowdao
นางแววดาว ดำรงผล
Mrs.Vaowdao Damrongphol
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
Director of Legal Affairs Office
E-mail : vaowdao.d@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4670
012 Ms.Kemasiri
นางสาวเขมะศิริ นิชชากร
Ms.Kemasiri Nitchakorn
ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Rights Enforcement Affairs Office
E-mail : kemasiri.n@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4701
014 Ms.Nisachol
นางสาวนิศาชล ศศานนท์
Ms.Nisachol Sasanon
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication Technology Center
E-mail : nisachol.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5022
Null
- ว่าง -
เลขานุการกรม
Secretary of the Department
E-mail : nutchanika.j@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4690
018 Mrs. Prapaporn
นางประภาภรณ์ คัมภิรานนท์
Mrs.Prapaporn Khumpiranont
ผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Director of Geographical Indications Office
E-mail : prapaporn.k@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4678
Navarat
นางสาวนวรัตน์ ตันกมลาสน์
Ms.Navarat Tankamalas
ผู้อำนวยการกองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา
Director of International Affairs Office
E-mail : navarat.t@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4641
Null
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
Director of Industrial Design Office
E-mail :
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5055

ผู้เชี่ยวชาญ
015 Ms.Sulaksana
นางสาวสุลักษณา สุนทรวิภาต
Ms.Sulaksana Soontornwipat
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร
Patent Expert
E-mail : sulaksana.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-6006
016 Mr.Sudkhet
นายสุดเขต บริบูรณ์ศรี
Mr.Sudkhet Boriboonsri
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
Copyright Expert
E-mail : sudkhet.b@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5025
013 Mr.Sirapat
นายศิรพัทธ์ วัชราภัย
Mr.Sirapat Vajraphai
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
International Intellectual Property Expert
E-mail : sirapat.v@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4650
Taksaorn
นางสาวทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์
Ms.Taksaorn Somboonsub
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
Legal Expert
E-mail : taksaorn.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-5015
05 Ms.Nutchanika
นางสาวณัฐชนิกา จิตต์ณรงค์
Ms.Nutchanika Jittnarong
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม
Industrial Property Expert
E-mail : nutchanika.j@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4690

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8629390

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา