TRADE MARK

เครื่องหมายการค้า

บริการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า (TRADE MARK e-Service)
ตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้าสำหรับประชาชน
การจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าระหว่างประเทศ (Madrid Protocol)
ขั้นตอนระยะเวลาและ ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ตัวอย่างหนังสือสำคัญ การจดทะเบียน
กระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียน
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และ คู่มือการกรอก
วีดีโอแนะนำการกรอก แบบฟอร์ม
ค่าธรรมเนียม
จำพวกรายการสินค้าบริการ
กฎหมาย
สถิติ
เอกสารเผยแพร่
ช่องทางการให้บริการ
Fast Track เครื่องหมายการค้า
TRADE MARK
ความรู้ด้านเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1. เครื่องหมายการค้า (TRADE MARK) 2. เครื่องหมายบริการ (SERVICE MARK) 3.เครื่องหมายรับรอง (CERTIFICATION MARK) 4. เครื่องหมายร่วม (COLLECTIVE MARK)

เรื่องที่น่าสนใจ

 • ประกาศโฆษณาเพิก ถอนเครื่องหมายการค้า
 • คู่มือการพิจารณารับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ฉบับปี พ.ศ. 2565
 • รายชื่อตัวแทน

  1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

  รองรับการทำงานบน Microsoft Edge , Firefox , Safari , Chrome , Opera และรองรับการแสดงผลบน Mobile Devices

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

   facebook  instagram  youtube  twitter

  สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 163

  สถิติผู้เข้าชมรวม : 10268254

  ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
   
   
   
   

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา