การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

109902
31.08.59

การแจ้งขอรับความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า ณ จุดนำเข้าส่งออก
ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา (กรมศุลกากร)
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และ คู่มือการกรอก
ผลการปราบปราม
ประชาสัมพันธ์
ตัวแทนผู้เสียหาย
กฎหมาย
สถิติการปราบปราม
เอกสารเผยแพร่
ช่องทางการให้บริการ

 

 
 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8749633

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา