เกี่ยวกับกรม

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO)

92568
24.09.59

 

DCIO

นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์
Mr.Kittiwat Patchimnan
รองอธิบดี​กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Deputy Director General
E-mail : kittiwat.p@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel : 02-547-4658

 

 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570
 แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560 -2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับต่อเนื่อง 2565)
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ด้าน ICT กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับต่อเนื่อง 2565)
 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 162

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10268253

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา