ข่าวอบรมสัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2562

15263
22.11.61

       กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดการออกหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 
ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านทรัพย์สินทางปัญญา  และรับคำขอ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนภูมิภาค  โดยมีกำหนดการดังนี้     

 

ครั้งที่วัน/เดือน/ปีสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
127–30 พ.ย. 2561ตาก - กำแพงเพชร
222-25 ม.ค. 2562พัทลุง - นครศรีธรรมราช
326-29 มี.ค. 2562อำนาจเจริญ - ศรีสะเกษ

               

                บุคคลที่ต้องการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบ  
        ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรมฯจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
        ให้กับผู้ที่ยื่นคำขอกับหน่วย Mobile Unit โดยพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยจะต้องเป็น
        บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย หรือเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนและยังดำเนินกิจการอยู่        
        ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

       โทรศัพท์ 0 2547 4664, E-mail : promote.dip@gmail.com

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 10025423

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา