เกี่ยวกับกรม

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

ความเป็นมา
 
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอและกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการและประกาศเป็นแผนระดับชาติ โดยกำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐต่างๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการดำเนินงานให้สามารถบรรลุผลอย่างจริงจัง 
 
2. กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดดังกล่าว โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมทรัพย์สินทางปัญญา” ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ตามคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 66/2544 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2544 และได้จัดทำแผนกลยุทธ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาใสสะอาด (พ.ศ. 2545-2548)
 
3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เห็นชอบแผนปฏิบัติการเบื้องต้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ประกอบกับการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส่งผลโดยตรงให้ส่วนราชการและ หน่วยงานรัฐต้องเร่งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อ การทุจริต ใช้วิธีบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และส่งเสริมให้ผู้บังคับ บัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
 
4. เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างราชการใสสะอาด สำนักงาน ก.พ. ให้ส่วนราชการ ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ราชการใสสะอาดให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ ราชการใสสะอาด โดยใช้ชื่อว่า “แผนการส่งเสริมกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นองค์กรใสสะอาด” ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 3357

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10267872

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา