THAI GEOGRAPHICAL INDICATION

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

193093
14.09.59

 

 

GI Final Website
1.1 20200116
1.2 20200116
1.3 20200116
1.4 20200116
1.5 20200116
1.6 20200116Image3

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
จัดส่งให้ผู้ยื่นขออนุญาต
(หนังสืออนุญาตมีระยะเวลาการอนุญาต 2 ปี)
ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
 
1111  Copy 1
 
 
สิทธิประโยชน์ของผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย
 1. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้า จำหน่ายสินค้า GI ได้ในราคาที่สูงขึ้น
 2. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้า สามารถยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นสินค้าระดับ Premium
 3. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าเป็นสินค้า GI ของแท้ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริง
 4. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้า สามารถนำตราสัญลักษณ์ GI ไทย ไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ 
 5. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้า มีสิทธิพิเศษสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ GI กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ตาม platform ต่าง ๆ เป็นต้น
 6. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้า มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น GI Fest GI Market Thaifex ตลาดนัด GI เป็นต้น
 
การนำตราสัญลักษณ์ GI ไทยไปใช้
          ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย ที่ประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ไปผลิตใช้กับสินค้า GI ที่ได้รับอนุญาต สามารถติดต่อขอไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.ai) ได้ที่ Email: gioffice.dip@gmail.com
ระบุรายละเอียดใน Email ดังนี้
 1. ชื่อเรื่อง: ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตราสัญลักษณ์ GI ไทย
 2. สินค้า GI: ………………………………………………………….
 3. ชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย: ………………………………………………………….
 4. หมายเลขหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย อสช........./..........

 

ตัวอย่างการใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย

112

 

111 1    111 2

111 4    111 3111 5    111 6111 7    111 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

รองรับการทำงานบน Microsoft Edge , Firefox , Safari , Chrome , Opera และรองรับการแสดงผลบน Mobile Devices

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 3482

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10267997

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา