ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างด าเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร (e-Patent) ให้อยู่ในรูปแบ

625
11.03.64

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8506318

กรมทรัพย์สินทางปัญญา