ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่”

7223
25.03.59

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม บุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยสำรองที่นั่ง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หรือส่งใบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาทางโทรสารที่หมายเลข 0 2547 4895 ภายในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา โทร. 0 2547 5191 และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ลงทะเบียนออนไลน์

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ใบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9731090

กรมทรัพย์สินทางปัญญา