สัมมนา เรื่อง "การระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัล"

2747
15.12.58

กำหนดการสัมมนา

                 เรื่อง  การระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัล

        

วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม  2558

 

ณ  ห้องอโนมา 1  โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

 

                                                                                                                                                                          

กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญามาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดการสัมมนา

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สิทางปัญญา ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการระงับข้อพิพาทออนไลน์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ประกอบการ เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นักกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีสัมมนา “การระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัล” โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ www.ipthailand.go.th ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 

 

8.30 น. – 9.15 น.

ลงทะเบียน

9.15 น. – 9.30 น.

พิธีเปิดการสัมมนา

โดย  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

9.30 น. – 10.30 น.

การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

โดย นายบุญมา   เตชะวณิช

นักวิชาการอิสระ    กรรมการเครื่องหมายการค้า

10.30 น. – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. – 11.45 น.

การบริหารจัดการข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย

โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย อริยะนันทกะ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

11.45 น. – 12.00 น.

ถาม – ตอบปัญหา

12.00 น. – 13.00 น.

13.00 น. – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เสวนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท : กรณีศึกษาการละเมิดออนไลน์

  • นางสาวทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  • นางอุมาศิริ ทาร่อน

รองผู้อำนวยการ

สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (MPA)

  • นายทิตนันท์  จตุพรวัฒนพนธ์

ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

  • ดำเนินการเสวนา โดย นางสาวจิตติมา ศรีถาพร      

       นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

15.00 น. – 16.00 น.

ถาม - ตอบปัญหา

 

                                                                                                                  

 

 

 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ  สำนักกฎหมาย  กลุ่มงานกฎหมาย 4

 

               หมายเลขโทรศัพท์  02 547 5191

  วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม  2558

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8048929

กรมทรัพย์สินทางปัญญา