โครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียว” (Innovate for a Green Future) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) ประจำปี พ.ศ. 2563

4436
25.04.63

โครงการประกวดภาพถ่าย

 

ภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียว” (Innovate for a Green Future)

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) ประจำปี พ.ศ. 2563

 

----------------------------------------

 

1. ความเป็นมา
 

1.1 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2513 โดย WIPO ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายน ของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ความสำคัญ ประโยชน์ และการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งร่วมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริมนวัตกรรมและการร้างสรรค์

1.2 แต่ละปี WIPO จะกำหนดหัวข้อและแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประเทศสมาชิก (ปัจจุบันมี 193 ประเทศ) ร่วมจัดกิจกรรมในประเทศของตนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการไทย เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทภายใต้หัวข้อที่กำหนด เช่น สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้และต่อยอดกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานของระบบทรัพย์สินทางปัญญา

1.3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศ
ที่รับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทย จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเกี่ยวกับบทบาททรัพย์สินทางปัญญาตามหัวข้อที่ WIPO กำหนด เพื่อสร้างความตระหนักในวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี พ.ศ. 2563และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้าใจความสำคัญและบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาความเป็นเลิศของทรัพย์สินทางปัญญาของไทยต่อไป

 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

3. หัวข้อการประกวด

ภาพถ่ายจะต้องสอดคล้องกับแนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียว” (Innovate for a Green Future)

 

4. ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

นักถ่ายภาพมืออาชีพ มือสมัครเล่น และประชาชนทั่วไป มีสิทธิส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วม
การประกวด เว้นแต่คณะกรรมการตัดสิน คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการประกวดภาพถ่ายนี้

 

5. การสมัครและการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

5.1 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ พร้อมทั้งระบุข้อมูลให้ชัดเจน ซึ่งรวมถึงชื่อ-นามสกุลของผู้ถ่ายภาพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของผู้ถ่ายภาพ ชื่อภาพและคำบรรยายของภาพรวมแล้วไม่เกิน 300 คำ
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มา แรงบันดาลใจของภาพ ความเกี่ยวข้องของภาพถ่ายกับหัวข้อการประกวด และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ www.ipthailand.go.th

5.2 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดโปรดส่งภาพถ่ายตามหัวข้อการประกวดในข้อ 3. ซึ่งกำหนดให้ส่ง
ผลงานภาพเป็นไฟล์ JPEG โดยมีด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดไม่ยาวกว่า 4,800 พิกเซลและต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร เครดิตภาพ หรือกราฟิกใดๆ บนภาพ ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆโดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเก็บไฟล์ภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ และยังคงมีข้อมูล EXIF ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินตรวจสอบได้ และส่งมอบให้คณะผู้จัดประกวดในกรณีเป็นผู้ได้รับรางวัล

 

6. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

6.1 ผู้สมัครสามารถส่งภาพถ่ายได้จำนวน 1 ภาพต่อคน โดยจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือ
ส่งในนามผู้อื่นโดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

6.2 ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิทัลทุกประเภท โดยไม่จำกัดยี่ห้อ และรุ่นของกล้องที่ใช้ และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2562 - 5 มิถุนายน 2563

6.3 ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน และต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือโฆษณาผ่านสื่อใดๆ ที่เป็นไปในทางการค้า หรือเชิงพาณิชย์ ไม่มีข้อผูกมัดเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆและไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

6.4 ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบภาพ แต่สามารถ
ตัดส่วนของภาพ และสามารถตกแต่งได้เพียงการปรับสี - แสงตามความจริง น้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

6.5 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

6.6 ภาพถ่ายและชิ้นงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธินำภาพถ่ายและชิ้นงานไปจัดแสดงในโอกาสและสถานที่ต่างๆ

6.7 ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิจัดเก็บไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด และมีสิทธิในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยถือว่าเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย และกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย

6.8 เจ้าของผลงานภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน จะต้องเข้าร่วมการถ่ายทำรายการประกวดภาพถ่ายระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสถานที่อื่น
ตามที่คณะผู้จัดประกวดกำหนด และยินยอมให้เผยแพร่รายการประกวดดังกล่าว รวมทั้งตกลงว่าจะเก็บรักษาผลการประกวดไว้เป็นความลับจนกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้รับจ้างจัดงานประกวดจะเผยแพร่รายการประกวดภาพถ่ายและสื่อวีดิทัศน์ตัดสินการประกวดภาพถ่ายและประกาศผลการประกวดและผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว

6.9 หากพบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกา เงื่อนไข และรายละเอียดการจัดประกวด แม้ว่าสิ้นสุดการประกวดแล้ว ให้ทางผู้จัดประกวดมีสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธิ ยกเลิก หรือ ปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และรางวัลทั้งหมดได้

6.10 ผลงานภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

 

7. การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย

คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทนจากสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ จะเป็นผู้พิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด โดยมีเกณฑ์การพิจารณา  ดังนี้

 

ลำดับ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1.

ความสอดคล้องกับแนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียว” โดยพิจารณา
จากความสัมพันธ์ของภาพถ่าย ชื่อของภาพ และคำบรรยาย

2.

ความคิดสร้างสรรค์

3.

สี แสง และเทคนิคการถ่ายภาพ

4.

องค์ประกอบภาพและความคมชัด

 

8. ระยะเวลาการดำเนินการจัดประกวด

    วันที่ 26 เมษายน 2563

การเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดและการจัดประกวดภาพถ่ายที่ Facebook Fan Page และ YouTubeของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

    วันที่ 5 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563

เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่าย (ระยะเวลา 31วัน)

    วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกภาพถ่ายรอบแรกจำนวน 12 ภาพ และเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายดังกล่าวที่ Facebook Fan Page ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th

    วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563

เจ้าของผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าร่วม
การถ่ายทำรายการประกวดภาพถ่าย และคณะกรรมการพิจารณาภาพถ่ายรอบตัดสิน

    วันที่ 22 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2563

เปิดการลงคะแนนผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เพื่อชิงรางวัล Popular Vote ที่ Facebook Fan Page ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ระยะเวลา 21 วัน)

    วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

มอบรางวัล

 

9. รางวัล


รางวัลสำหรับการจัดการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียว” (Innovate for a Green Future) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) ประจำปีพ.ศ. 2563ประกอบด้วย 13 รางวัล ได้แก่

    9.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

 • เงินสดจำนวน 10,000 บาท
 • กล้อง Canon
 • ใบประกาศนียบัตร และอื่นๆ

    9.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

 • เงินสดจำนวน 5,000 บาท
 • กล้อง Canon
 • ใบประกาศนียบัตร และอื่นๆ

    9.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล

 • เงินสดจำนวน 3,000บาท
 • กล้อง Canon
 • ใบประกาศนียบัตร และอื่นๆ

    9.4 รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล

 • เงินสดจำนวน 1,000บาท
 • อุปกรณ์จาก Canon
 • ใบประกาศนียบัตร และอื่นๆ

    9.5 รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล

 • เงินสดจำนวน 3,000 บาท

ทั้งนี้ รางวัลPopular Vote จะคัดเลือกจากการเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบตัดสินจำนวน 12 ภาพ ใน Facebook Fan Page ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน- 13 กรกฎาคม 2563 และได้รับการกด Like และกด Share สูงสุด

 

10. รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณกัญลย์กวีย์ นพนิตย์

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

โทร. 092-662-2499,02-422-9999 ต่อ 4872

 

----------------------------------------

 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8032550

กรมทรัพย์สินทางปัญญา