อาสาพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา

อาสาพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา (อสทป.)

57057
08.10.59

อาสาพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา (อสทป.)

ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยอาสาพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2556 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          ปัจจุบันเครือข่ายภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยเสริมกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของรัฐดังจะเห็นได้จากการที่หลายหน่วยงานจัดให้มีอาสาภาคประชาชนในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ก็มีอาสาธงฟ้า อาสาพาณิชย์ ที่เป็นหูเป็นตา ช่วยสอดส่องรายงานราคาสินค้าจากจังหวัดต่าง ๆ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนราชการที่มีสำนักงานเพียงแห่งเดียวในส่วนกลาง ไม่ได้มีสำนักงานสาขา แต่เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปฎิบัติหน้าที่ในการรับคำขอจดทะเบียน จดแจ้ง ทรัพย์สินทางปัญญาแทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เผยแพร่สู่ประชาชนในทุกภูมิภาคให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญและเข้มแข็งขึ้น และใช้กลไกภาคประชาชนในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ เริ่มจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้ชื่อว่า อาสาพิทักษ์ภูมิปัญญาไทย หรือ อสภท.ในปี 2546 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนกรมฯ ในการถ่ายทอดความรู้และดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของท้องถิ่น ให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม ต่อมาในปี 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการเครือข่ายภาคประชาชน

โดยได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น อาสาพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ อสทป. และได้กำหนดจำนวนอสทป. ไว้เท่ากับจำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัด(ไม่รวมกทม.) คือ 342 คน จาก 76 จังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนภาคประชาชน ในการให้ความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นเครื่อข่ายในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3.เป็นผู้ที่สมัครใจและเต็มใจช่วยเหลืองานของทางราชการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านหรือชุมชน

5.เป็นผู้นำหรือผู้ที่มีความสนใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา

6.เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

อาสาพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาชุดใหม่นี้ จะมีบทบาทสำคัญในการร่วมสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชน ในท้องถิ่นในการประดิษฐ์คิดค้น พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆและนำมาจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไม่ให้ต่างชาติมาขโมย หรือนำภูมิปัญญาของไทยไปเป็นของตนเอง และเป็นกำลังสำคัญในการประสานงานแจ้งเบาะแสการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วย โดยอาสาพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาจะมีบัตรประจำตัว อสทป. มีอายุใช้ได้ 5 ปี

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 3387

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10267902

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา