รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

5680
12.10.59

ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561ไตรมาส 1
 ไตรมาส 2
 ไตรมาส 3
 ไตรมาส 4
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560ไตรมาส 1
 ไตรมาส 2
 ไตรมาส 3
 ไตรมาส 4
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559ไตรมาส 1
 ไตรมาส 2
 ไตรมาส 3
 ไตรมาส 4
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558ไตรมาส 1
 ไตรมาส 2
 ไตรมาส 3
 ไตรมาส 4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามแบบ สขร.1/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558-มีนาคม 2559 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2558  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8073915

กรมทรัพย์สินทางปัญญา