แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - สิทธิบัตรออกแบบ

149069
23.09.59

 

ลำดับรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1แบบ สปส.ผอ.สป.001-ก คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์Pdf Icon  
2แบบ สปส.ผอ.สป.001-ก(พ) คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรPdf Icon  
3Form PI/PD/PP/001-A (Add) Statement of Applicant's Right to Apply For a Pattent/Petty PatentPdf Icon  
4แบบ สปส.ผอ.สป.002-ก คำขอถือสิทธิให้ถือวันที่ยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอในประเทศไทยPdf Icon  
5แบบ สปส.ผอ.สป.003-ก คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรPdf Icon  
6แบบ สปส.ผอ.สป.006-ก คำขอตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรและคัดสำเนาเอกสารPdf Icon  
7แบบ สปส.ผอ.สป.007-ก(พ) คำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมPdf Icon  
8แบบ สปส.ผอ.สป.007-ค คำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรPdf Icon  
9แบบ สปส.ผอ.สป.008-ก คำโต้แย้งPdf Icon  
10แบบ สปส.ผอ.สป.009-ก คำอุทธรณ์Pdf Icon  
11แบบ สปส.ผอ.สป.010-ก คำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีคราวเดียวต่ออายุPdf Icon  
12แบบ สปส.ผอ.สป.011-ก คำขออื่นๆPdf Icon  
13แบบ สปส.ผอ.สป.012-ก ใบต่อท้ายคำขอPdf Icon  
14แบบ สปส.ผอ.สป.205-ก คำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรPdf Icon  
15แบบ สปส.ผอ.สป.206-ก คำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรและการรับโอนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรโดยทางมรดกPdf Icon  
16แบบ สปส.ผอ.สป.209-ก คำขอรับใบแทนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรPdf Icon  
17คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านPdf Icon  
18แบบคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปีPdf Icon  

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9738734

กรมทรัพย์สินทางปัญญา