TRADE MARK

เครื่องหมายการค้า

ค่าธรรมเนียม-เครื่องหมายการค้าในประเทศ

264323
23.09.59

ลำดับ รายการค่าธรรมเนียม
1ก.01คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม 
  ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ1,000 บาท
  ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ9,000 บาท
2ก.02  
  คำคัดค้านการขอจดทะเบียนตาม (1) ฉบับละ2,000 บาท
  คำโต้แย้งไม่มี
3ก.03

คำอุทธรณ์

 
  ก) อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 27 หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา 37 ฉบับละ4,000 บาท
  ข) อุทธรณ์ตามมาตราอื่น ฉบับละ2,000 บาท
4ก.04คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในคำขอที่ยื่นจดทะเบียน
และคำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว คำขอละ 
2,000 บาท
5ก.05คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ คำขอละ1,000 บาท
6ก.06  
  

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอจดทะเบียนตาม (1) (4) และ (5) คำขอละ

200 บาท
  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ คำขอละ
หมายเหตุ (ยกเว้นกรณีแต่งตั้งตัวแทนผู้รับโอน ค่าธรรมเนียม 200 บาท)
400 บาท
  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง 
  ก) ก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง คำขอละ

200 บาท

  ข) หลังการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง คำขอละ400 บาท
  คำขออื่นๆ คำขอละ200 บาท
7ก.07คำขอต่ออายุการจดทะเบียน

 

  ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ2,000 บาท
  ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ18,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมเพิ่ม กรณียื่นคำขอต่ออายุภายหลังวันสิ้นอายุ แต่ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียน
หมายเหตุ (ชำระค่าปรับร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการต่ออายุ)

 

8ก.08

 

 
  คำร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม ฉบับละ 1,000 บาท
  คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ คำขอละ400 บาท
9ก.09

 

 
  การขอตรวจดูทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม หรือสารบบเครื่องหมายดังกล่าว ชั่วโมงละ
(เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง)
200 บาท
  การขอสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม เป็นชุดพร้อมคำรับรอง ฉบับละ400 บาท
  การขอคัดสำเนาเอกสาร หน้าละ20 บาท
  การขอให้รับรองสำเนาเอกสารเรื่องเดียวกัน 
  ก) เอกสารไม่เกิน 40 หน้า หน้าละ20 บาท
  ข) เอกสารเกิน 40 หน้า ฉบับละ800 บาท
  การขอคำรับรองจากนายทะเบียนเกี่ยวกับรายการการจดทะเบียน ฉบับละ100 บาท
  ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ200 บาท
  คำขอตรวจดูแฟ้ม คำขอจดทะเบียน คำขอละ200 บาท
  คำขออื่นๆ คำขอละ200 บาท
10ก.10คำขอถือสิทธิวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรกหรือวันที่นำสินค้าที่ใช้เครื่องหมายออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศเป็นวันยื่นคำขอในราชอาณาจักรตามมาตรา 28 , 28 ทวิไม่มี
11ก.11ใบต่อแนบท้ายคำขอไม่มี
12ก.12หนังสือแสดงการปฏิเสธไม่มี
13ก.13หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายชุดยกเลิก
14ก.14หนังสือแจ้งฟ้องคดีต่อศาล คำพิพากษาและผลคดีไม่มี
15ก.15หนังสือชี้แจงการถูกร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนไม่มี
16ก.16บัตรหมายยกเลิก
17ก.17หนังสือสัญญาโอนไม่มี
18ก.18หนังสือมอบอำนาจไม่มี
19ก.19หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานไม่มี
20ก.20หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงไม่มี
21 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม

 
  ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ600 บาท
  ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ5,400 บาท
22 การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ สัญญาละ2,000 บาท
23 รูปเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมที่มีด้านกว้างหรือด้านยาวเกิน 5 เซนติเมตร
ให้คิดเฉพาะส่วนที่เกิน เศษของเซนติเมตรให้คิดเป็นหนึ่งเซนติเมตร เซนติเมตรละ
200 บาท


ค่าธรรมเนียม - เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ *

ลำดับ รายการค่าธรรมเนียม
1 การจัดเตรียมและจัดส่งคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศและคำขออื่นภายใต้พิธีสารมาดริด 
  ก) บริการจัดเตรียมและจัดส่งคำขอจดทะเบียน คำขอละ2,000 บาท
  ข) บริการจัดเตรียมและจัดส่งคำขอต่ออายุ คำขอโอน คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และคำขออื่นๆ คำขอละ1,000 บาท
  ค) คำขอให้บันทึกการจดทะเบียนระหว่างประเทศแทนการจดทะเบียนในราชอาณาจักร คำขอละ2,000 บาท

หมายเหตุ* เฉพาะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียกเก็บ ไม่รวมค่าธรรมเนียมขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกและประเทศปลายทาง

 

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

รองรับการทำงานบน Microsoft Edge , Firefox , Safari , Chrome , Opera และรองรับการแสดงผลบน Mobile Devices

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 144

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10268235

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา