การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

7594
29.09.59

         1. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร คือ สัญญาที่ผู้ให้สิทธิได้ให้สิทธิเฉพาะอย่างแก่ผู้ขอใช้สิทธิ ได้แก่ สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว โดยอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่เกินอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับจากวันยื่นจดทะเบียน และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ถ้ายังไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีจะดำเนินการอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ได้

         - ในกรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน กลุ่มสารบบ หนังสือสำคัญฯ จะออกหนังสือแจ้งถึงผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิให้ดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติม โดยนำมาส่งที่ กลุ่มสารบบ หนังสือสำคัญฯ

         - ในกรณีที่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีไม่เป็นปัจจุบัน กลุ่มสารบบ หนังสือสำคัญฯ จะออกหนังสือแจ้งถึงผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิให้ทราบว่ายังไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ เนื่องจากต้องให้ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมรายปีให้เป็นปัจจุบัน

         - ในกรณีที่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ยังไม่ได้มีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีที่ 5-10 กลุ่มสารบบ หนังสือสำคัญฯ จะออกหนังสือแจ้งให้ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิทราบว่ายังไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ เนื่องจากถูกเพิกถอนกรณีไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม

         2. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ สามารถยื่นแบบคำขอ ณ งานบริการและตรวจรับคำขอจดทะเบียน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิมีภูมิลำเนา พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 250 บาท

 

หมายเหตุ

1.ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว

2.กรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (บันทึกข้อตกลงการรับคำขอ) โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในกำหนดระยะเวลา 90วันนับแต่วันยื่นคำขอและในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนคำขอและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ทราบด้วย

3.เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมใดๆให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วจะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆเว้นแต่ (1) มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้คืนค่าธรรมเนียมหรือ (2) ชำระค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนหรือชำระเกินซึ่งการชำระดังกล่าวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิใช่ความผิดของผู้ชำระซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้พิจารณาเป็นกรณีๆไป

4.ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอต้องนำเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนให้ผู้ยื่นคำขอนำเอกสารหรือหลักฐานมายื่นพร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียวกัน

5.ในกรณีที่จะต้องส่งสำเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้ยื่นคำขอรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารหลักฐานนั้นด้วย

6.ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศให้ผู้ยื่นคำขอส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วยคำแปลเป็นภาษาไทยโดยมีคำรับรองของผู้แปลว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง

7.ในกรณีที่คำขอไม่ถูกต้องหรือมีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนและผู้ยื่นคำขอ (เจ้าของคำขอ) หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นคำขอด้วยตนเองเนื่องจากได้ทำการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจช่วงหรือหนังสือมอบอำนาจเฉพาะการให้บุคคลนั้นมีอำนาจยื่นคำขอแทนและมีอำนาจลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับคำขอด้วยหากไม่มีหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นอาจทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจรับคำขอได้

8.ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้ดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คำร้องหรือคำขออื่นๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตและปรากฏว่าคำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ให้ผู้ยื่นคำขอนำส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาเดียวกันกับการนำส่งคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คำร้องหรือคำขออื่นๆที่ได้ยื่นทางอินเทอร์เน็ตมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเลขที่คำขอและวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและระยะเวลาดังกล่าวผ่านทางe-mail ที่ผู้ยื่นคำขอได้ให้ไว้ภายในวันทำการถัดไป

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542      

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7905005

กรมทรัพย์สินทางปัญญา