เอกสารประกอบการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

9966
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
2 แบบสป/สผ/อสป/001-ก, คำพรรณาแบบผลิตภัณฑ์, ข้อถือสิทธิ, รูปภาพแบบผลิตภัณฑ์,คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิ (แบบสป/สผ/อสป/001-ก(พ) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณียื่นคำขอใหม่ 
3 แบบสป/สผ/อสป/003-ก, แบบสบ 1.1, รายการแก้ไขเพิ่มเติม(หน้าที่ 1,2 ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณียื่นแก้ไขเพิ่มเติม 
4 แบบสบ 1.2 ที่พณ 0709/... ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณียื่นประกาศโฆษณา 
5 แบบสป/สผ/007-ค ,คำโต้แย้งสป/สผ/008-ก, คำขอนำพยานเอกสารหลักฐานหรือคำแถลงเพิ่มเติมแบบสป/สผ/007-ก(พ), หนังสือมอบอำนาจ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณียื่นคัดค้านโต้แย้ง 
6 แบบคำขอรับสิทธิบัตร (แบบสป/สผ/อสป/001-ก ,หนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร,คำพรรณาแบบผลิตภัณฑ์, ข้อถือสิทธิ, รูปภาพแบบผลิตภัณฑ์ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณียื่นจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร 
7 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง) ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
8 หนังสือรับรองนิติบุคคล ( สำเนา 1 ฉบับ ) 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7904871

กรมทรัพย์สินทางปัญญา