เอกสารประกอบการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

2801
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
2 คำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร แบบ สป/สผ/อสป/205-ก ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
3 สัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
4 หนังสือรับรองนิติบุคคล ( สำเนา 1 ฉบับ ) ฉบับปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน 
5 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง) ( สำเนา 1 ฉบับ ) 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7905041

กรมทรัพย์สินทางปัญญา