เอกสารประกอบการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

2842
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
2 คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร แบบสป/สผ/อสป/003-ก ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
3 คำขอรับสิทธิบัตร แบบสป/สผ/อสป/001-ก ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
4 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
5 หนังสือรับรองนิติบุคคล ( สำเนา 1 ฉบับ ) ฉบับปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน 
6 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง) ( สำเนา 1 ฉบับ ) 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7905061

กรมทรัพย์สินทางปัญญา