การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

86555
20.09.59

คำจำกัดความ              

สิทธิบัตร  หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่  หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

อนุญาต  หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทำการใดที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความ ยินยอมก่อนกระทำการนั้นและให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาตการอนุมัติการจดทะเบียนการขึ้นทะเบียนการรับแจ้งการให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย

ผู้อนุญาต  หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจในการอนุญาต

พนักงานเจ้าหน้าที่  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

คำขอ  หมายความ  ถึงบรรดาคำขอดังนี้

* คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ [แบบสป/สผ/อสป/001-ก]

* คำขอบันทึกคำยินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  [แบบสป/สผ/อสป/002-ก]

* คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร [แบบสป/อสป/003-ก]

* คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ [แบบสป/อสป/004-ก]

* คำขอให้ตรวจจสอบการประดิษฐ์  [แบบสป/อสป/005-ก]

* คำขอตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและคัดสำเนาเอกสาร [แบบสป/อสป/006-ก]

* คำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร  [แบบสป/สผ/007-ค]

* คำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม [แบบสป/สผ/007-ก(พ)]

* คำโต้แย้ง   [แบบสป/สผ/อสป/008-ก]

* คำอุทธรณ์  [แบบสป/สผ/อสป/009-ก]

* คำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี/คราวเดียว/ต่ออายุ [แบบสป/สผ/อสป/010-ก] 

* คำขออื่นๆ  [แบบสป/สผ/อสป/011-ก]

ผู้รับบริการหรือยื่นคำขอ หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณ

1. การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

1.1  เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

1.2  เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นและ

1.3  เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม

1.4  การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ นี้

(1)  จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติสัตว์พืชหรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช

(2)  กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(3)  ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

(4)  วิธีการวินิจฉัยบำบัดหรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์

(5)  การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีอนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน

2. คำขอรับสิทธิบัตรผู้ยื่นคำขอต้องมีรายละเอียดประกอบคำขอดังนี้

2.1  แบบพิมพ์คำขอ  แบบ สป/อสป/สผ/001-ก

2.2  รายละเอียดการประดิษฐ์ ต้องบรรยายรายละเอียด ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้งอันจะทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทำและปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ ดังนี้

(1)  ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์          

(2)  ระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

(3)ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง  

(4)อธิบายลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์  

(5)เปิดเผยการประดิษฐ์โดย

(6) อธิบายรูปเขียนแต่ละรูปโดยย่อ [ถ้ามี]

(7)วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด 

2.3 ข้อถือสิทธิ

2.4 รูปเขียน (ถ้ามี)

2.5 บทสรุปการประดิษฐ์ 

2.6  รายการอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 21

2.7  เอกสารประกอบคำขอ ตามที่ระบุในข้อ 14 ของแบบ สป/อสป/สผ/001-ก

 

เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.ในการขอรับสิทธิบัตร  ให้ผู้ขอ  ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกำหนด

1.1 คำขอรับสิทธิบัตรต้องมีรายละเอียดการประดิษฐ์ข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์ยื่นไปพร้อมกับคำขอและในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้สามารถเข้าใจการประดิษฐ์ได้ดีขึ้น ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรจัดให้มีรูปเขียนประกอบคำขอรับสิทธิบัตรยื่นไปพร้อมกับคำขอด้วย

1.2 ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพและ/หรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้นซึ่งออกให้โดยสถาบันรับฝากเก็บจุลชีพที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศรายชื่อเป็นคราวๆไป

2.การมอบอำนาจ

2.1  กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรให้มอบอำนาจให้ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระทำการแทนในราชอาณาจักรโดยยื่นหนังสือมอบอำนาจต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)  ในกรณีที่การมอบอำนาจนั้นได้กระทำในต่างประเทศหนังสือมอบอำนาจนั้นต้องมีคำรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจำอยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอำนาจมีถิ่นที่อยู่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือคำรับรองของบุคคลซี่งกฎหมายของประเทศนั้นให้มีอำนาจรับรองลายมือชื่อหรือ

(2)  ในกรณีที่หนังสือมอบอำนาจนั้นได้กระทำในประเทศไทยต้องส่งภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้อธิบดีเห็นว่าในขณะมอบอำนาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริงด้วย

2.2 หนังสือมอบอำนาจจะต้องติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อ ตัวแทน 1 คน ต่อ 1 คำขอ


การดำเนินการตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่

1. ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอแล้วถ้าปรากฏ มีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอทราบเพื่อให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคำขอ ตามาตรา 27 เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจขยายกำหนดเวลาดังกล่าวให้ตามเห็นสมควร

2. การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  ทั้งนี้ คำขอที่แก้ไขเพิ่มเติม จะเข้าสู้กระบวนการพิจารณา การตรวจสอบเบื้องต้น ตามลำดับเสมือนการยื่นคำขอใหม่

3. ในกรณียื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ จะดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและรายละเอียดในคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคำร้องหรือคำขออื่นๆจากข้อมูลและรายละเอียดที่ปรากฏในระบบ e-patent filing เป็นสำคัญโดยผู้ยื่นคำขอต้องนำเอกสารคำขอฯมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 15 วันนันแต่วันที่ได้รับเลขที่คำขอและวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซึ่งการตรวจสอบคำขอที่ยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะดำเนินการตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคำร้องหรือคำขออื่นๆผ่านอินเทอร์เน็ต
 

หมายเหตุ :

1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว

2. กรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (บันทึกข้อตกลงการรับคำขอ) โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันยื่นคำขอและในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนคำขอและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ทราบด้วย

3. เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมใดๆให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วจะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆเว้นแต่

(1)  มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้คืนค่าธรรมเนียมหรือ

(2)  ชำระค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนหรือชำระเกินซึ่งการชำระดังกล่าวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิใช่ความผิดของผู้ชำระซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้พิจารณาเป็นกรณีๆไป

4. ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอต้องนำเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนให้ผู้ยื่นคำขอนำเอกสารหรือหลักฐานมายื่นพร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียวกัน

5. ในกรณีที่จะต้องส่งสำเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้ยื่นคำขอรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารหลักฐานนั้นด้วย

6. ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศให้ผู้ยื่นคำขอส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วยคำแปลเป็นภาษาไทยโดยมีคำรับรองของผู้แปลว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง

7. ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นคำขอด้วยตนเองโดยมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนควรมีหนังสือมอบอำนาจช่วงหรือหนังสือมอบอำนาจเฉพาะการให้บุคคลนั้นมีอำนาจยื่นคำขอและลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับคำขอแทนผู้ยื่นคำขอหรือตัวแทนได้เพราะหากคำขอไม่ถูกต้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและบุคคลผู้ยื่นคำขอไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไม่อาจรับคำขอของท่านไว้ได้

8. ทั้งนี้ ไม่นับระยะเวลาที่ผู้ขอต้องดำเนินการตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ ระยะเวลาที่ผู้ขอแก้ไขคำขอ หรือ การขอให้ระงับการดำเนินการทางทะเบียนไว้ชั่วคราว หรือ ระยะเวลาที่ผู้ขอต้องยื่นรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศ และไม่นับระยะเวลาที่ผู้ขอต้องยื่นคำขอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 5 ปี  นับแต่วันประกาศโฆษณา

9.การคัดค้าน/โต้แย้ง
   กรณีที่มีผู้ยื่นคำคัดค้านเพราะเห็นว่าตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีนี้ ระยะเวลาดำเนินการจะเพิ่มอีก  420 วัน

10.ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ  ที่จะขอรับสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตรได้ ก่อนการจดทะเบียนการประดิษฐ์หรือก่อนการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 28 แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ จะถือว่า วันที่ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิเป็นวันแรก  

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2542)
  2. กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2542)
  3. กฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2542)
  4. กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2542)
  5. กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2542)
  6. กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2542)
  7. กฎกระทรวงฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2542)
  8. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

 


 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8065137

กรมทรัพย์สินทางปัญญา