เอกสารประกอบการขอต่ออายุอนุสิทธิบัตร

4250
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1 แบบพิมพ์คำขอ แบบ สป/สผ/อสป/010-ก ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) ผู้ที่ลงนามในใบขอต่ออายุฯ ต้องเป็นผู้ทรงสิทธิ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ทรงสิทธิ 
2 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8065137

กรมทรัพย์สินทางปัญญา