เอกสารประกอบการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT)

5025
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนประทับตราโนตารี ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 
2 หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตรหรือบัตรประจำตัวตัวแทนสิทธิบัตร ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
3 เอกสารแสดงสิทธิหรือสถานะในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ( สำเนา 1 ฉบับ ) อาทิ คำรับรองสิทธิ หรือหนังสือสัญญาโอนสิทธิ หรือคำประกาศ: สิทธิในการยื่นคำขอสิทธิบัตรและได้รับสิทธิบัตร(Declaration VIII(ii) 
4 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) ผู้รับมอบอำนาจ(ถ้ามี) 
5 หนังสือเดินทาง ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณเป็นคนต่างด้าว 
6 หนังสือรับรองนิติบุคคล ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) - กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งประเทศไทย -โดยมีคำรับรองของผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองในกรณีเป็นนิติบุคคล 
7 คำแปลของคำขอระหว่างประเทศ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) แบบพิมพ์ PCT Request ภาษาไทยและรายละเอียดการประดิษฐ์ภาษาไทย 
8 ประกาศโฆษณาคำขอระหว่างประเทศ (ถ้ามี) ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
9 รายงานผลการตรวจค้นระหว่างประเทศและ/หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรขององค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศและ/หรือรายงานโอกาสในการได้รับสิทธิบัตร (ถ้ามี) ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
10 แบบคำขอรับความคุ้มครองในประเทศ [สป/สผ/อสป /001-ก (PCT)] ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) ประกอบด้วยรายละเอียดการประดิษฐ์ /ข้อถือสิทธิ์ /รูปเขียน(ถ้ามี)/บทสรุปการประดิษฐ์ 
11 แบบคำขอให้ทบทวนผลการพิจารณาคำขอระหว่างประเทศ[สป/อสป/102-ก (PCT)] ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) 
12 แบบคำขอให้พิจารณาก่อน 30 เดือน [สป/อสป /103-ก (PCT)] ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8065195

กรมทรัพย์สินทางปัญญา