เอกสารประกอบการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

18672
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1 แบบสป/สผ/อสป/001-ก ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) เอกสารประกอบตามระบุใน แบบ สป/สผ/อสป/001-ก/1 
2 หนังสือสัญญาโอนระบุชื่อรายละเอียดการประดิษฐ์ที่โอน ลงลายมือชื่อผู้โอนผู้รับโอนพยาน 2 คน (ถ้ามี) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) 
3 เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ระบุในข้อ 14. ของแบบสป/สผ/อสป/001-ก (ถ้ามี) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) 
4 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
5 บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
6 บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับโอนการประดิษฐ์ (ถ้ามี) ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
7 หนังสือรับรองนิติบุคคล ( สำเนา 1 ฉบับ ) โดยมีคำรับรองของผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองในกรณีเป็นนิติบุคคล 
8 สำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
9 คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบสป/อสป/005-ก) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) เอกสารประกอบตามระบุในคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบสป/อสป/005-ก) 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8065129

กรมทรัพย์สินทางปัญญา