เอกสารประกอบการจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

3914
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
2 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
3 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) ผู้รับอนุญาต (ถ้ามี) 
4 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) ผู้ให้อนุญาต (ถ้ามี) 
5 หนังสือรับรองนิติบุคคล ( สำเนา 1 ฉบับ ) โดยมีคำรับรองของผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองในกรณีเป็นนิติบุคคล 
6 แบบสป/สผ/อสป/205-กคำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) 
7 หนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ระบุชื่อรายละเอียดการอนุญาตฯ ลงลายมือชื่อผู้รับ อนุญาต และ ผู้ให้อนุญาต พยาน 2 คน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) ระบุชื่อรายละเอียดการอนุญาตฯ ลงลายมือชื่อผู้รับ อนุญาต และ ผู้ให้อนุญาต พยาน 2 คน 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8065150

กรมทรัพย์สินทางปัญญา