เอกสารประกอบการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

12786
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
2 บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
3 สำเนาบัตรประจำตัวแทน(ถ้ามี) ( สำเนา 1 ฉบับ ) ตัวแทนซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
4 คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) เอกสารประกอบตามระบุในคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8065137

กรมทรัพย์สินทางปัญญา