เอกสารประกอบการจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ อนุสิทธิบัตร

4731
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
2 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
3 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) ผู้รับโอนสิทธิ (ถ้ามี) 
4 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) ผู้ให้โอนสิทธิ (ถ้ามี) 
5 หนังสือรับรองนิติบุคคล ( สำเนา 1 ฉบับ ) โดยมีคำรับรองของผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองในกรณีเป็นนิติบุคคล 
6 แบบสป/สผ/อสป/206-ค คำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) 
7
แบบสป/สผ/อสป/001-ก คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) 2.ต้นฉบับสัญญาอนุญาตช่วง นำมาเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับคำขอเพื่อตรวจดู และเจ้าหน้าที่จะคืนต้นฉบับสัญญาฯ แก่ผู้ขอ โดยจะเก็บเฉพาะสำเนาไว้
8 หนังสือสัญญาโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) 
9 พินัยกรรม ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีผู้ขอเป็นผู้รับพินัยกรรมรับโอนทางมรดก 
10 คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาถึงที่สุดหรือพินัยกรรมแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดก 
11 มรณบัตรหรือหลักฐานการตายอย่างอื่นของผู้ทรงสิทธิบัตร/ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) กรณีผู้ขอเป็นทายาทโดยธรรมรับโอนโดยทางมรดก 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8065174

กรมทรัพย์สินทางปัญญา