เอกสารประกอบการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรภายหลังการรับจดทะเบียน

3726
30.09.59

 

ลำดับชื่อเอกสาร
1 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) 
2 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
3 บัตรประจำตัวประชาชน ( สำเนา 1 ฉบับ ) ผู้รับโอนสิทธิ (ถ้ามี) 
4 หนังสือรับรองนิติบุคคล ( สำเนา 1 ฉบับ ) โดยมีคำรับรองของผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองในกรณีเป็นนิติบุคคล 
5 แบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติมแบบสป/สผ/อสป/003-ก ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) 
6 คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแบบสป/สผ/อสป/001-ก ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) 
7 สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยน ชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี) ( สำเนา 1 ฉบับ ) กรณี ประสงค์เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล 
8 สำเนาหนังสือสำคัญแจ้งการเปลี่ยนตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ(ถ้ามี) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) กรณี ประสงค์เปลี่ยนตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ 
9 สำเนาหนังสือสำคัญแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ (ถ้ามี) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ ) กรณี ประสงค์เปลี่ยนที่อยู่ 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8065148

กรมทรัพย์สินทางปัญญา