PATENT

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT

52736
21.09.59

 

Flyer PCT1 2(1)

 

 
การยื่นคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ  (PCT International Phase)
 
ลำดับรายการ
1การจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศพร้อมตัวอย่าง
2แบบพิมพ์คำขอ หรือ Request Form (RO 101) พร้อมตัวอย่าง และแบบพิมพ์อื่น
3องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ (ISA) ที่ผู้ขอเลือกได้
4กฎกระทรวง/ประกาศกรม/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
5ขั้นตอนการดำเนินการของคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศตามระบบ PCT
6สถิติการยื่นคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ
7ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การให้บริการยื่นคำขอระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) ผ่านระบบยื่นคำขอระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePCT)
8

ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

     - ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดค่ายื่นคำขอระหว่างประเทศ ค่าตรวจค้นระหว่างประเทศ ค่าดำเนินการเพื่อจัดส่งคำขอระหว่างประเทศ และค่าชำระเงินล่าช้า 

9ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบอำนาจ แบบพิมพ์คำขอระหว่างประเทศ และคำขอถอนคำขอระหว่างประเทศ
10คู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ ePCT
11คู่มือผู้ยื่นคำขอ PCT (PCT Applicant's Guide) ภาษาไทย ฉบับสมบูรณ์
 
การยื่นคำขอสิทธิบัตรไทยผ่านระบบ PCT (PCT National Phase)
 
 
 
 
 
 
 

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

รองรับการทำงานบน Microsoft Edge , Firefox , Safari , Chrome , Opera และรองรับการแสดงผลบน Mobile Devices

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 3465

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10267980

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา