COPYRIGHT

ลิขสิทธิ์

กระบวนการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

187631
18.04.60

หลักเกณฑ์ในการพิจารณางานลิขสิทธิ์

 1. เป็นงานที่แสดงออกถึงความคิด (expression of idea)
 2. เป็นงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (originality)
 3. การทุ่มเทกำลัง ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ (sweat & labour and judement)
 4. มีลักษณะเข้าข่ายตามประเภทของงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์รับรอง
 5. เป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

 

สิ่งที่ยื่นแจ้งลิขสิทธิ์ได้

          ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ยื่นแจ้งข้อมูลจะต้องเป็นงานที่ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์ขึ้นเอง โดยไม่ได้   ลอกเลียนบุคคลอื่น และเป็นงานประเภทต่างๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้แก่

 1. งานวรรณกรรม ลักษณะงานนิพนธ์ (เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน คำร้องที่แต่งเพื่อประกอบทำนอง) และงานวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2. งานนาฏกรรม (เช่น ท่ารำ ท่าเต้น)
 3. งานศิลปกรรม ได้แก่ งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนที่ งานศิลปประยุกต์
 4. งานดนตรีกรรม (เช่น โน้ตเพลง ทำนอง ทำนองและคำร้อง)
 5. งานโสตทัศนวัสดุ (เช่น ภาพและเสียงที่ถ่ายทำจากกล้องวิดีโอ)
 6. งานภาพยนตร์
 7. งานสิ่งบันทึกเสียง (เช่น การบันทึกเสียงในแผ่นเสียง)          
 8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (เช่น รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน์) 
 9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ            

          ในการแนบรายละเอียดผลงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม (1) – (9) ให้แนบสำเนาของผลงาน หรือ บรรจุผลงานลงบนแผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามความเหมาะสม หรือแนบไฟล์เอกสารตามที่ระบบยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุไว้

 

สิ่งที่ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ได้

 1. ความคิด  ขั้นตอน  กรรมวิธี  ระบบ วิธีใช้หรือวิธีทำงาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
 2. ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร
 3. รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
 4. ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คำสั่ง  คำชี้แจง  และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง  ทบวง  กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่น
 5. คำพิพากษา  คำสั่ง  คำวินิจฉัย  และรายงานทางราชการ
 6. คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ  2-5  ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานใดของรัฐหรือของท้องถิ่นที่จัดทำขึ้น

 

การกรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดต่างๆ

1. ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.ipthailand.go.th/th/

2. ขั้นตอนที่ 2 ทำการเข้าสู่ระบบ Single Sign-on กดเลือกประเภทการจดทะเบียน/แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จะเปิดหน้าเว็บไซต์ https://copyright.ipthailand.go.th/

3. ขั้นตอนที่ 3 เลือกประเภทการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แบบฟอร์ม ลข. 01 

         4. ขั้นตอนที่ 4 ให้ประชาชนดำเนินการกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

             (1) ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ระบุ สภาพบุคคล ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ประเทศ สัญชาติ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และเลขประจำตัวประชาชน หรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ของเจ้าของลิขสิทธิ์

             (2) ชื่อตัวแทน (ถ้ามี) กรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ระบุถึงขอบเขตอำนาจของผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งให้ระบุ สภาพบุคคล ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ประเทศ สัญชาติ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และเลขประจำตัวประชาชน หรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ของผู้รับมอบอำนาจ

             (3) สถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสารในประเทศไทย ให้ระบุว่า มารับด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ (โปรดเลือกที่อยู่ที่ให้จัดส่งฯ) พร้อมระบุสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน เพื่อสะดวกในการติดตามเอกสารและผลงาน กรณีเอกสารและผลงานไม่ครบถ้วน

             (4) ชื่อผู้สร้างสรรค์หรือนามแฝง ให้ระบุ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ประเทศ สัญชาติ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และเลขประจำตัวประชาชน หรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ของผู้สร้างสรรค์

             (5) ชื่อผลงาน ให้ระบุเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุชื่อผลงานที่สะกดถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการระบุในหนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

             (6) ประเภทของงานลิขสิทธิ์ ให้ระบุประเภทของงานและลักษณะงาน โดยดูจากผลงานที่ประสงค์จะยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ว่าเข้าข่ายเป็นงานประเภทใด

             (7) ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ระบุว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยวิธีใด เช่น เป็นผู้สร้างสรรค์เอง นายจ้างผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับโอนลิขสิทธิ์ เป็นต้น

             (8) รายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ/ แรงบันดาลใจ ให้อธิบายลักษณะของผลงาน และให้ระบุแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

             (9) สร้างสรรค์ในประเทศ/ ปีที่สร้างสรรค์ ให้ระบุว่า การสร้างสรรค์ผลงานกระทำในประเทศใด และให้ระบุปีที่ทำการสร้างสรรค์ผลงาน

             (10) การโฆษณางานผลงานลิขสิทธิ์ ให้ระบุ วัน เดือน ปี และประเทศที่มีการโฆษณาครั้งแรก กรณียังไม่มีการโฆษณางาน ให้ระบุโดยทำเครื่องหมายในช่องยังไม่ได้โฆษณา

             (11) การจัดทำสื่อสำหรับคนพิการ ให้ระบุ มี พร้อมระบุประเภทสื่อ กรณีไม่มีการจัดทำสื่อสำหรับคนพิการ

ให้ระบุโดยทำเครื่องหมายในช่องไม่มี

    (12) การลงชื่อในคำขอฯ ให้เจ้าของลิขสิทธิ์ลงชื่อ กรณีตัวแทนลงชื่อต้องมีหนังสือมอบอำนาจระบุให้    ผู้รับมอบอำนาจสามารถลงชื่อแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ได้

5. ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบหลักฐานและดาวน์โหลดหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จากระบบฯและให้เจ้าของลิขสิทธ์เป็นผู้ลงนาม

6. ขั้นตอนที่ 6 อัพโหลดไฟล์หลักฐานประกอบการแจ้งลิขสิทธิ์ โดยกดปุ่มอัพโหลดที่รายการหลักฐานประกอบการแจ้งลิขสิทธิ์

7. ขั้นตอนที่ 7 เลือกวิธีการยืนยันตน กดเลือก ยืนยันตนผ่านระบบยืนยันตนแบบรวมศูนย์กลาง กรณีที่ประชาชนมีบัญชีผู้ใช้งาน DIP CA  กดปุ่ม ขั้นตอนถัดไป

8. ขั้นตอนที่ 8 กดยอมรับเงื่อนไขการรับรองคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และส่งคำขอขอแจ้งลิขสิทธิ์

 

          ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ สามารถดูได้จากระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ    ทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้

1. ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 (https://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา-ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์-พ-ศ-2563.html)

2. ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (https://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา-ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์-ฉบับที่-2-พ-ศ-2564.html)

3. ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (https://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/od_cr2022.html)


รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

 
ลำดับรายการ
1สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
2สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีเป็นนิติบุคคล)
3ผลงานหรือภาพถ่ายงานลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด (ตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 11)
4หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
5หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ ใช้สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้บริหารฯ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6สำเนาหนังสือจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ เช่น สัญญาโอน

 

หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

Exp CPR

 

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

รองรับการทำงานบน Microsoft Edge , Firefox , Safari , Chrome , Opera และรองรับการแสดงผลบน Mobile Devices

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 170

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10268261

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา